Iba o, OLÓDÙMARÈ aba ajiki,
ÈDÙMÀRÈ oba a ji ge,
Ògègé Oba tiin gbele aye gun,
Ògbàgbà nla Oba tolode-Orun.
El homenaje a OLODUMARE, Dios inercial,
EDUMARE, la mayoría respetó con la adulación,
El picaporte(de la puerta) de equilibrio de vida,
El gran comandante de la zona cósmica.
Ìbà o:
Ati yo ojo,
Ati wo oorun,
Iba kùtùkútú awo owuro,
Ganrín ganrìn Awo osan gaangan,
Winríín winrìn Awo oru,
Ati òkùkù-sú-wì, Awo oganjo.
El homenaje a:
La subida del sol,
La escena del sol,
Kutukutu, Sacerdote del Alba,
El ganrin de Ganrin, Sacerdote del Mediodía,
El winrin de Winrin, Sacerdote de la Noche, y
Okuku-su-wi, Sacerdote de la medio-noche.
Ìbà Elewu ide,
Ìbà Elewu ala,
Ìbà Irawo sasa n be lehin f’supa.
El homenaje a Elewu-ide, Orisa del sol,
El homenaje a Elewu-Ala, Orisa de la Luna,
El homenaje a Irawo-sasa, Orisa de las estrellas cósmicas.
Afefelegelege Awo isalu aye,
Efuufulegelege Awo isalu orun,
Afefelegelege, Sacerdote de la tierra,
Efuufulegelege, Sacerdote del universo,
Ìbà Àjàgùnmòlè oluwo ode Orun,
Ìbà Àròmògànyìn onibode aye oun orun,
Ìbà Àwònàmàjà babalawo tii n komo nIfa oju orun.
El homenaje a Ajagunmole, Sacerdote del gran el más allá,
El homenaje a Aromoganyin, Gateman del gran el más allá,
El homenaje a Awonamaja, Sacerdote de Ifa que enseña Ifa en los sueños.
Ìbà Èsù láàlú-òkiri-òkò, Kiri-ògo,
Ìbà Eyin Ìyàmi,
Afínjúęyę tii n je loju oloko,
Afínjúęyę tii n fìyé sapa tii n fiko sehin,
Afínjúęyę tii n fìyé sapa tii n f’eekun sehin’
Afínjúęyę tii n fìyé sapa tii n fehin sehin,
Afínjúęyę tii n fegungun sapa tii n fegungun sehin,
Afínjúęyę tii n firin n sapa tii n firin sehin
Afínjúęyę tii n fina sapa tii n fina sehin.
El homenaje a Esu el okiri-oko de Laalu, el kiri-ogo, la policía del universo entero.
El homenaje a Eyin Iyami,
El pájaro hábil que alimenta en la presencia del dueño,
El pájaro hábil con las plumas y pico,
El pájaro hábil con las plumas y dientes,
El pájaro hábil con los huesos como las plumas y huesos como los dientes,
El pájaro hábil con las plumas de hierro y los dientes férricos,
El pájaro hábil con las plumas de fuego y dientes de fuego
Ìbà ILÈ,òtèté, langbua,
Aterere kari aye,
A gbohun maa fo, abiyamo tooto.
El homenaje a Ile, otete, el langbua, la tierra de la madre,
La alfombra especial del universo,
El oyente mudo, la Madre de todos.
Ìbà IFA ohun OLÓDÙMARÈ,       
Ìbà Orunmila, eleri ipin,
Atori eni tio sunwon se,
Ìbà aboru, Aboye, Abosise.
El homenaje a Ifa la voz de Dios omnipotente,
El homenaje a Orunmila, el testigo de destino,
El uno que el infortunio de cambios a la fortuna
El homenaje a Aboru, Aboye y Abosise.
Ìbà Ogun,yankan bi ogbe,
Ìbà Otarigidi-tii n se yeye Ogun,
Ìbà Omobowu oun Ewiri-maje,
Ìbà Ìja, Ìbà Osoosi,
Ìbà Olútasín tokoko bo Ogun,
Ìbà Òpè ti a n tidi n be tii n tori gbe ni,
Ìbà Òpè to fidi sekan to fori se pupo.
El homenaje a Ogun, el sangramiento de la herida de la carne,
El homenaje a Otarigidi, la Madrina de Ogun,
El homenaje a Omobowu y Ewiri-maje, las esposas de Ogun,
El to  del homenaje Osoosi,
El to  del homenaje Olutasin, el primero en aplacar Ogun,
Palma-árbol  de homenaje que se aplaca a la base que trae el beneficio adelante fructifica a la cima,
El Palma-árbol  de homenaje con un tronco pero muchas ramas.
Ìbà Egbé oga-Ogo
Ìbà Ogba,
Ìbà Kórìkóto-Orisa ewe.
El homenaje a Egbe, los compañeros cósmicos,
El homenaje a Ogba, Los amigos astrales,
El homenaje a Olunkori, El Orisa de compañeros de alma de niños
Ìbà Sàngó, Oluorojo,bambi-arigba ota segun,
Ìbà Haawa, Iba Gambe-olu,
Ìbà sere legelege tii n se gbaju fun Sango,
Ìbà Oya Oriri,obinrin gbongbonran tii n yoko re loko ebu.
Ìbà oke ganga, oke ganga,
Ìbà Aganju, Iba Mojelewu, Iba Okeere,
Ìbà Yemoja, Iba odo Ògùn,
Ìbà Òsààrà,  Ìbà Tòòròsí,
Ìbà Iyalode lode Òró,
Ìbà Moremi lode Òfà.
Ìbà Oba.
El homenaje a Sàngó, Oluorojo, Bambi - El Orisa de trueno con muchos rayos,
El homenaje a Haawa, Gambe-olu, las esposas de Homenaje de Sango a Oya Oriri, la mujer poderosa que rescató a su marido del ridículo,
 
El homenaje a Aganju, Homenaje a Mojelewu, Homenaje a Okeere,
El homenaje a Yemoja y su río - Ogun,
El homenaje a Osaara, Toorosi, el Dios de Sango mima,
El homenaje a Iyalode, el custodio de Oro (Oro=town)
El homenaje a Moremi, el custodio de Ofa (Ofa=town)
El homenaje a Obà, el creyente de Sango y esposa aprisionada por auto del juez encantadora.
Ìbà o, Obatala, Oba taasa,
Oba patapata lode Iranje,
Ìbà Iranje’le Iba Iranje oko,
Ìbà Ifon-Osun,
Ìbà Igbin, Iba Igbin-Oosa,
Ìbà Alágemo-téérekangé,
Je a gbo Je a to;
Ìbà Abamoda omo Oosa-Agbowujin,
Mo daba ire aje, ire aya/oko, ire omo, ire gbogbo,
Aba ti Alagemo bada lOosa-Oke n gba.
El homenaje a Obatala, taasa de Oba,
El Rey de Orisa, el custodio de Iranje (Irange=town)
El homenaje a Iranje-ile, Iranje-oko,
El homenaje a Ifon-osun (todos los pueblos)
El homenaje a Igbin, la Vela, el Homenaje a Igbin Oosa, que los Obatala tamborilean,
El homenaje a Alagemo-teerekange, el Camalion,
Nosotros' re que desea para la longevidad
El homenaje a Abamoda El niño de Oosa-Agbowujin (el pinnatum de bryophllum de planta)
Nosotros' re que desea para todo las fortunas,
Es el bueno desea de Alagemon que Orisa acepte.
Ìbà Gunyan gunyan ile Ido,
Ìbà rokaroka obinrin Ibadan,
Ìbà Aje tii n somo Olu-Ibini,
Ìbà Okun tii n somo Ode-Irada,
Ìbà Orò, òròpòtò pómùpómù,
Tobi ‘mo léweléwe ti kan kan o sofun,
Ìbà Osanyin –mògbòráyè, To gba opa lowo olókùnrùn sanu.
El homenaje a las Gunyan gunyan hembras de ile Ido (Ido=town),
El homenaje a Rokaroka, el of  de las hembras Ibadan (Ibadan=town)
El homenaje a Aje la princesa de Ibini (Ibini=town)
El homenaje a Okun la princesa de Irada (Irada=town)
El homenaje a  Oro, pomupomu de Oropoto,
El Orisa con muchos niños supervivientes,
El homenaje a Osanyin - el mogboraye, el sanador del enfermo.
Ìbà Olokun Iba Olosa,
Ìbà Odù loogbo-oje,
Ìbà Osun awura-Olu,
Olóóyà-Iyun, Awede koto wemo,
Ìbà Iyami-Osoroniga lode-Ipokia,
El homenaje a Olokun, Orisa de océano, el Homenaje a Olosa, Orisa de la albufera
El homenaje al loogbo-oje de Odu,
El homenaje al awura-olu de Osun
El dueño de comb,She adornado con cuentas limpió su latón y después se baña a sus niños,
El homenaje a Iyami-Osoroniga, el Orisa hábil y custodio de Ipokia, (Ipokia=town) 
Ìbà Orí-eni,
Ìbà Ikin-eni,
Ìbà Baba,
Ìbà Yeye,
Ìbà Oluwo,
Ìbà
Ìbà Ipárípá  adáso-mámùró
Ìbà èyin  ìsòrò-Òrun
Ìbà ará  Ilè.
Ojùgbònà,
El homenaje al destino de Uno,
El homenaje al Ikin de Uno (las sagradas perreras de la palma)
El homenaje a Orisa masculino Todo hereditario,
Orisa hembra todo hereditario,
El homenaje a Oluwo (el maestro espiritual de uno),
El homenaje a Ojugbona (el jefe de uno que oficia a sacerdote),
El homenaje a Iparipa Adaso-mamuro (la comunidad de los Insectos),
El homenaje a Isoro-sorun (Orisa Hereditario Astral),
El homenaje a Ile (las Casas).
Àwa júbà kee je kíbà wa se, ÀSE!
Nosotros pagamos nuestro homenaje atentamente,
Acepte nuestro homenaje con entender,
¡La sabiduría y bondad, ASE!

 

 
 

Powered by FerozoSiteWeb hosting de Dattatec